privacy policy

 

Privacyverklaring van De Modepraktijk

Hieronder lees je hoe De Modepraktijk met jouw persoonsgegevens omgaat.

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door De Modepraktijk.

Dat gebeurt uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

 

 1. Contactgegevens:

De Modepraktijk

Jacob Ruysdaelstraat 11

5854EV Bergen (L)

https://www.modepraktijk.nl

T 06 52007684

KvK 17204935

 

De Modepraktijk is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Tiffany BOOMS.

De Modepraktijk verzorgt naailessen, cursussen en workshops op Modevakgebied. Onder het eigen label ‘LAURE ADALIE – Kindermode’, wordt er door De Modepraktijk ook (maat)kleding gemaakt voor kinderen.

De Modepraktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Heb je vragen of wil je een verzoek indienden?

info@modepraktijk.nl

 

 1. Persoonsgegevens:

Deze persoonsgegevens verwerken we:

De Modepraktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer (vast en mobiel)

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of uit andere open bronnen verkregen (social media).

 

 1. Doeleinden:

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De Modepraktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- De Modepraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Reacties:

Als je een reactie op de website van De Modepraktijk achterlaat, bijvoorbeeld in het Gastenboek, dan verwerken we je naam. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij jij een verwijderingsverzoek bij ons indient.

We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer et ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.

Contact:

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of Social Media, dan hebben we van jouw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

De Modepraktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Offertes:

Vraag je bij De Modepraktijk een offerte op, bijvoorbeeld om maatkleding te laten maken, dan verwerken we je (bedrijfs- en) persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar in de boekhouding. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan.

Facturatie:

Als je bij De Modepraktijk naailes, een cursus of workshop volgt, of als je (maat)kleding koopt of laat maken, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze diensten. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

 

 1. Doorgifte:

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Modepraktijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Modepraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Beheer en hosting van onze website

Onze website is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

 • Boekhouder
 • Mailservers

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van JouwWeb. JouwWeb verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. JouwWeb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. JouwWeb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen:

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar in sommige gevallen ontkomen we er niet aan om ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

 

 1. Cookies:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Modepraktijk (en onze verwerker JouwWeb) maakt alleen gebruikt van technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Modepraktijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@modepraktijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Modepraktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Modepraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website is ontwikkeld met software van Jouwweb. Jouwweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Jouwweb. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Jouwweb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@modepraktijk.nl

 

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren, We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd om onze website publiceren.